Cút Bóng 63

Cút dùng để đầu Khuỷa cầu Thang Phức tạp.

Màu Săc đầu đủ với các củng loại màu của Ổng Hộp Inox Mạ Màu

 

0911.263.133